Projekt pod nazwą „Wioska kulinarna w Podcierniu – utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów”Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kultowych dla rozwoju turystyki i rekreacji . Działanie 6.2 Turystyka.

Wartość całkowita projektu 503 867,46 zł brutto
Koszty kwalifikowane 501 407,46 brutto
Dofinansowanie w wysokości 75% stanowiące  376 055,6

 

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Cegłów poprzez wykonanie prac polegających na remoncie budynku OSP w Podcierniu (wymiana pokrycia dachowego, docieplenie ścian, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiana okien i drzwi, zagospodarowanie ternu wokół, remont pomieszczeń wewnątrz budynku, zakup nagłośnienia).